Videonadzorni sistem

Osnovni zadatak videonadzora je registrovanje i pohranjivanje kretanja unutar štićenog Objekta, neposredno ispred ulaza u Objekat , radi odvraćanja i otežavanja neovlaštenog pristupa štićenom Objektu, odnosno izvršenja krivičnog djela te olakšani pronalazak izvršioca krivičnog djela na osnovu videozapisa.

Videonadzor mora biti ispravan i u funkciji 24/7, što podrazumijeva 24-satni zapis aktivnih događaja u objektu i prostoru, odnosno u vanjskim djelovima objekta i prostora koji se štiti sedam dana u sedmici. Pod aktivnim događajima podrazumijevaju se svi događaji koji nastanu u objektu i prostoru, odnosno u vanjskim dijelovima objekta i prostora koji se štite (kretanje i dr.). Videonadzor u štićenom objektu mora imati digitalan zapis.

Kamere moraju imati funkcije sprečavanja ugrožavanja ljudi i imovine i identifikaciju lica koja namjeravaju ugroziti štićeni prostor ili izvršiti bilo kakvu protivpravnu radnju unutar štićenog prostora. Minimalna rezolucija kamera ne može biti manja od 540 TVL (analogno), odnosno VGA (digitalno), horizontalne rezolucije minimalno 330 piksela po metru. U vidnom polju kamere ne smiju se nalaziti prepreke koje bi onemogućavale funkcionalnost videonadzornog sistema.

Uređaj za snimanje mora biti smješten na odgovarajući način kako bi se osiguralo pravilno funkcionisanje i zaštita od uništenja ili otuđenja (smještaj u posebne ormariće sa zaključavanjem, prostore trezora ili drugih prostorija s kontrolom ulaska i pristupa ili na drugi način) i imati mogućnost prijenosa podataka na medij i u formatu čitljivim na PC kompjuteru, dok videozapisi moraju imati konstantni kvalitet zapisa. Uređaji za snimanje videosignala moraju imati mogućnost automatskog nastavka snimanja nakon prestanka napajanja uređaja, programiranja zaštitnih šifri i utvrđivanja prava korištenja za pojedine korisnike radi kontrole korištenja uređaja za snimanje. Videonadzor mora imati mogućnost prijenosa slike (videozapisa) kablovskim ili putem internet mreže (LAN i sl.) na dojavni centar agencije ili zaštitarske službe ili na poseban uređaj (monitor i snimač) u objektu koji se štiti. Za videonadzor koji nije uvezan na dojavni centar agencije ili unutrašnje službe, uređaj za snimanje mora imati kapacitet zapisa minimalno 30 dana.

Videonadzorom mora biti pokriven i vanjski perimetar u skladu sa članom 13. Uredbe o poslovima tehničke zaštite koji se odnose na upotrebu alarmnih sistema, videonadzora ili drugih tehničkih sredstava i opreme te poslova intervencije u slučaju aktiviranja alarmnog sistema (“Službene novine Federacije BiH”, broj 72/15).

Pri ulazu u objekat i unutrašnje prostorije objekta potrebno je na vidnom mjestu istaknuti da je objekat, kao i unutrašnji prostor objekta pokriven sistemom videonadzora. Podaci prikupljeni putem sistema videonadzora ne smiju se koristiti suprotno propisima koji uređuju pitanje zaštite i čuvanja ličnih podataka građana. Agencija, odnosno zaštitarska služba podatke koji su prikupljeni putem sistema videonadzora mogu ustupiti na mediju ili na drugi način Federalnom ministarstvu i kantonalnom ministarstvu, ako postoji opravdana potreba za tim podacima.

U toku provođenja poslova tehničke zaštite primjenjuju se odgovarajući propisi, odnosno norme ili standardi Federacije, a ako nema tih propisa, normi ili standarda, primijenjuju se međunarodni propisi ili norme, odnosno standardi koji regulišu to pitanje.

U toku ugradnje uređaja sistema tehničke zaštite moraju se primijeniti odredbe propisa koji uređuju pitanja koja se odnose na proizvode i ocjenu usklađenosti kao i tehnička dopuštenja za građevne i druge proizvode, što podrazumijeva obavezu izdavanja certifikata o usklađenosti, uvjerenja o kvalitetu i tehničkih dopuštenja za proizvode stavljene na tržište Bosne i Hercegovine.