Protupožarna i vatrodojavna zaštita

Štićeni Objekat nije adektvatno pokreniven protupožarnom i vatrodojavnom zaštitom, te ista nije integrisana u tehničku zaštitu objekta.

Vatrodojava ili dojava požara je elektronički sistem inteligentnih kontrolera, centrale, upravljanje, ulazno-izlaznih i izvršnih elemenata koji samostalno skeniraju situaciju štićenog objekta i u svakom trenutku javljaju situaciju prema kojoj izvršavaju zadane funkcije tj. dojavljuju stanje požara, porast temperature i izvršavaju prema procjeni kontrolu otvaranja ili zatvaranja vrata i samo gašanje unutar objekta.